obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Kupující (spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující (nikoli spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zdeněk Blažek GAW-Net
Šimonova 1106, Praha 6 163 00
IČO: 62926888

Kontaktní údaje: tel: 235301109, email: info@gaw.cz

1.2. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li kupující nikoli spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.gaw.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka")

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9. Prodávající při prodeji z kategorie zboží z výprodeje může prodávat zboží jenž je rozbaleno, použito, případně s nižší dobou záruky. Kupující je o jednotlivých formách zlevněného zboží informován prodávajícím minimálně vždy před vyzvednutím zboží na prodejně nebo platbou nebo odesláním zboží přepravní službou na adresu a je oprávněn v závislosti na charakteru zboží z objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, rozsah použití, rozsah změněné záruky ...) požádat prodávajícího o zrušení objednávky. Zrušení objednávky z této kategorie je vždy zdarma a nemůže být sankcionováno. Prezentace zboží v této kategorii je vizuálně odlišné od normálních kategorií v internetovém obchodě a není je možné zaměnit s normálním zbožím.

2.10. Prodávající umisťuje na webové rozhraní obchodu u produktů popisy, parametry, obrázky a další informace, které mu dodavatel poskytl nebo které prodávající vyhledal v nejlepší možné víře. Kupující má možnost tyto informace ověřit dotazem na prodávajícího. Zejména neshoda v obrázcích a konečným provedením není důvod pro reklamaci zboží, vrácením nebo výměnu. 3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího;
- v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet;
- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud se prodávající a kupující dohodl jinak, zejména kupní smlouvou, pak tyto dohodnuté podmínky mají přednost. Při požadavku na objednání a bezhotovostní platbě kupující bude blokovat zboží prodávajícímu 96hodin od požadavku na objednávku pokud je v té době skladem a v dostatečném množství podle objednávky. V případě nepřipsání platby se zboží odblokuje, nicméně požadavek je v platnosti dokud ho jedna ze stran nestornuje. Prodávající má tuto možnost udělat po 96hodinách na základě domněnky, že kupující o zboží nemá zájem.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

3.8. Návody, manuály, technické náčtrty je možné si vyžádat od Kupujícího pokud jej výrobce poskytnul.
4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží. Při doručení přepravní službou je kupující povinen převzít zboží v momentě dodání, při doručení na prodejnu do sedmi (7) dnů od data doručení. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) za každý den uskladnění, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

4.6. Přehled možností dopravy naleznete zde.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění. Práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy se však kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nevztahují na smlouvy:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či jeho emailovou adresu.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno na jeho provozovně bez zbytečného odkladu nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu a to na adresu sídla prodávajícího. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 60 Kč (slovy: šedesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek užívání, neopotřebené a v původním obalu. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím. Kupující bere na vědomí, že dopravu vraceného zboží prodávajícímu hradí kupující.

5.3. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, nebo nejeví známky užívání. Kupující bere na vědomí, že náklady, které vzniknou prodávajícímu kvůli přezkoumání vraceného zboží, mohou být kupujícímu naúčtovány a následně jednostranně započteny proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím pokud se tak dohodnou.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo bude jevit známky užívání, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nepoměrné ceny k výrobku způsobené systémovou chybou.

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel prodávajícího není schopen dodat požadované zboží v požadovaném termínu, případně v požadovaném množství. Prodávající řeší tyto případy individuálně tak, aby nabídl kupujícímu pokud možno náhradní řešení.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat nárok na práci při uvedení zboží do původního stavu. Ceny nejčastějších úkonů jsou:
- uvedení notebooku do předprodejního stavu: 899Kč s DPH
- uvedení tabletu, mobilního telefonu do předprodejního stavu: 699Kč s DPH
- uvedení tiskárny do předprodejního stavu: 499Kč s dph + cena za instalované náplně dle platné nabídky webového rozhraní eshopu Další méně časté úkony se odvíjí od hodinové sazby technika v ceně 699Kč s DPH za hodinu práce, případně náklady na hardware, software, licence nebo materiál v cenách obvyklých.

5.9.Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží které bylo upraveno podle přání zákazníka (zejména rozinstalace/reinstalace PC/notebooku/tabletu/mobilního telefonu, instalace dalších komponent do PC nebo notebooků, ...) a úmluv na zboží které podléhá rychlé zkáze je nelze vrátit. U dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů porušil-li kupující jejich obal, nebo je aktivoval.

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím spotřebitelem. Ze zákona je záruční doba 24 měsíců pokud není uvedeno jinak. Daňový doklad slouží i jako záruční list. Pečlivě daňový doklad uschovejte. V případě reklamace bude kupující spotřebitel vyzván k jeho předložení a prokázání koupě.

6.6. Práva kupujícího spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující spotřebitel v jakékoliv provozovně prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9. Uživatelský účet

9.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

9.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

9.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

9.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

9.5. Uživatelský účet může být zrušen, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

9.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9.7. iBod program - . Tento program, výhody a odměny či jiné benefity nebo závazky vyplývající z tohoto programu není možné požadovat na partnerských prodejnách. Taktéž tyto výhody nelze uplatnit (slevy, načítání bodů apod.) u objednávek objednaných přes webové rozhraní obchodu s doručením na partnerskou prodejnu v prodejní síti.

10. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

10.1. Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se [ Zdeněk Blažek GAW-Net, Šimonova 1106, Praha 6 163 00] („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
- zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti [www.gaw.cz] („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv. Co jsou to osobní údaje:

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

Jaké osobní údaje společnost zpracovává:

Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení] či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.

Společnost o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:

1. Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení], či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat za následujícími účely:

NÁKUP NA E-SHOPU a Váš účet:

K tomu, aby mohla být Vaše objednávka úspěšně zpracována, potřebuje Společnost některé Vaše osobní údaje zejména jméno, příjmení, fakturační adresa, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Takto získané osobní údaje bude Společnost zpracovávat výhradně za účelem vyřízení a doručení Vaší objednávky, realizace práv a povinností ze smluvního vztahu založeného Vaší objednávkou a vedení uživatelského učtu.

NEWSLETTER:

Pokud si přejete být informováni o nejnovějších produktech, službách a akčních nabídkách, můžete Společnosti poskytnout svoji e-mailovou adresu, na kterou Vám budou tato obchodní sdělení pravidelně zasílána.
Odběr obchodních sdělení je kdykoliv možné odhlásit, například využitím odkazu, který je součástí každého newsletteru.
Pokud jste stávající zákazník Společnosti, můžete dostávat informace o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu i v případě, že jste formulář pro odběr newsletteru nevyplnili. Pokud si nepřejete, aby Vám byla taková obchodní sdělení nadále zasílána, můžete rovněž kdykoliv využít jednu z výše uvedených způsobů odhlášení odběru obchodních sdělení.

ZODPOVĚZENÍ DOTAZU:

Prostřednictvím webového formuláře v sekci Kontakty můžete Společnosti zasílat Vaše dotazy, připomínky a žádosti. Údaje, které takto Společnosti sdělíte budou zpracovány pouze za účelem zodpovězení dotazu, případně splnění Vašeho požadavku.

KARIÉRA:

Prostřednictvím sekce Kariéra máte možnost zaslat svůj životopis a ucházet se tak o pracovní pozici ve Společnosti. Informace, které uvedete ve webovém formuláři a svém životopise bude Společnost zpracovávat výhradně za účelem posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.

2. Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama

Při návštěvě našich Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.

Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

Poskytování osobních údajů:
Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány [v rámci skupiny [?], tj. propojeným osobám Společnosti;] a třetím osobám („Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

- externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
- poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
- poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností;
- správci Webových stránek;

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů:

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří:

organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

Délka uchovávání Osobních údajů:

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

Cookies:

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

Společnost využívá následujících druhů Cookies:

Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu. Nastavením vašeho prohlížeče však můžete kdykoliv zakázat ukládání jakýchkoliv Cookies; technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu. Nastavením vašeho prohlížeče však můžete kdykoliv zakázat ukládání jakýchkoliv Cookies; reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům. K využívání tohoto typu Cookies je dle platné legislativy vyžadován Váš předchozí souhlas. Ten můžete Společnost udělit kliknutím na tento odkaz SOUHLASÍM.

Pokud si přejete upravit nastavení ukládání Cookies při návštěvě Webových stránek, můžete tak učinit kliknutím na sekci [Předvolby Cookies]. Zde můžete nastavit ukládání pouze Cookies prvních stran, Cookies prvních stran a technických Cookies, nebo všech výše uvedených Cookies. Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Práva subjektů údajů:

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Společností Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

- právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
- právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
- právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
- právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
- právo na omezení zpracování Osobních údajů;
- právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
- právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
- právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@gaw.cz.
Zdeněk Blažek GAW-Net
Šimonova 1106
163 00, Praha 611. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi firmou Zdeněk Blažek a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce - internetové stránky www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak firma Zdeněk Blažek doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na stránce www.gaw.cz pro vyřešení nastalé situace a sporu. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

11.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.05.2017 .